گزارش/گفتگو

مجمع مربیان صالحین

اولین مجمع مربیان و فرمانده حوزه های کارگران وکارخانجات استان در محل ساختمان ساپکو (ایران خودرو استان ) در تاریخ 98/3/30 برگزار گردیدکه در این جلسه از بیانات شیوای سرمربی قشر جناب حجت الاسلام رضایی طلب با موضوع کار آمدی نظام ، راهکارها و چالشها استفاده شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید