گزارش/گفتگو

برگزاری اولین جلسه شورای عالی قشر درسال 97

اولین جلسه شورای عالی قشر بمنظور کمک به رفع مسائل واحدهای تولیدی برای خروج از رکود در تاریخ 27/2/97 در محل سالن جلسات اداره کل کار استان باحضور مدیرکل اداره واعضای شورای عالی به استعداد 33 نفر حول محور قوانین مزاحم پیش پای تولید در استان برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید