آلبوم عکس

بازدید از کارخانجات نمنه استانی در هفته بسیج کارگری97

بازدید از کارخانه شیرپگاه در هفته بسیج کارگری به همراه استاندار ،مدیرکل اداره کار وصنعت ومعدن استان وبرخی روسای تشکلات کارگری استان در تاریخ 10 اردیبهشت .یادآور می گردد در طول هفته از17 کارخانه در استان بازدید بعمل آمد.

اضافه کردن دیدگاه جدید