اخبار

دوره توانمندسازی مربیان و سر گروه های صالحین

1400/9/25
جلسه ی اموزشی دوره توانمندی سازی و سر مربی و مربیان و گروه های صالحین حوزه های بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان رضوی
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید