اخبار

بازدید از کارخانه قند تربت جام

بازدید از کارخانه قند تربت جام

بازدید از کارخانه قند تربت جام به همراهی مسئول سازمان بسیج ادارات استان جهت بررسی مشکلات کارخانه وکمک به حل آن.(دارایی وبانک)
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید