18 فروردين 1394 - 09:50
چهارمین جلسه ستاد هفته یسیج کارگری بمنظور هماهنگی پیرامون همایش بزرگداشت روز قشر ویادواره شهدای کارگری استان بامحوریت سردار شهید برونسی در شهرستان تربت جام با حضور فرمانده ناحیه مقاومت تربت جام ،...

صفحات