اخبار

کمک های مومنانه

درتاریخ99/5/14 سازمان بسیج کارگران و کارخانه جات خراسان رضوی با همکاریه کانون کارگری استان و کمیته امداد اقدام به ثبت نام از کارگران بیکار جهت تهیه و توزیع بسته های معیشتی نموده اند که در این ثبت نام حدود 45هزار نفر خانواده کم وضاعت شناسایی و ثبت گردیده اند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید