اخبار

غبارروبی مزار شهدای کارگری (شهید برونسی)

مراسم غبارروبی مزار شهدای کارگری وشهید سردار عبدالحسین برونسی در تاریخ 5/2/98 با حضور تشکلات کارگری وکارفرمایی استان مدیرکل وهیئت همراه از اداره کل کاراستان وسازمان تامین اجتماعی استان برگزارگردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید