اخبار

رزمایش دفاع از مقر

1400/3/23
تمرین رزمایش دفاع از مقر حساس و کلیدی کارخانجات.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید