اخبار

دوره توانمند سازی فرماندهان حوزه های بسیج کارگران و کارخانجات در هتل نخل مشهد مقدس

دوره توانمند سازی فرماندهان حوزه های بسیج کارگران و کارخانجات کشور در هتل نخل مشهد مقدس مهر ماه 98
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید