اخبار

دوره توانمندی سازی

در تاریخ99/7/10 دوره توانمندی سازی مربیان وسرگروه های صالحین. مکان مشهد سالن ورزشی مدافعان حرم ناحیه یاسر برگزار گردید .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید