اخبار

جلسه ی بصیرتی شرکت حداکثری در انتخابات

1400/3/24
همایش بصیرتی شرکت حداکثری در انتخابات و با حضور مدیران واحد های تولیدی و تشکلات کارگری با سخنرانی استاد دانشگاه دکتر عبداللهی فر از اساتید سازمان بسیج اساتید کشور با موضوع شرکت حداکثری در انتخابات و انتخاب فرد اصلح
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید