اخبار

هیئت اندیش ورز

جلسه هیئت اندیش ورز

برگزاری جلسه هیئت اندیش ورز سازمان مشترک با بسیج ادارات در شهرستان تربت جام در محل دفتر رئیس شورای شهر تربت جام وفرماندار ،فرماندهان حوزه های کارگری نواحی تایباد،خواف وفریمان برگزارگردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید