اخبار

جلسه با مدیر کل

1400/1/25
جلسه ی پیشنهادیه سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا (ع) با مدیر کل کار تعاون و امور اجتماعی و تشکلات کارگری جهت برگزاری هفته ی بسیج کار و کارگری برگزار گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید