اخبار

جلسه با تشکلات کارگری

در مورخه 99/11/15 جلسه ای با حضور مدیر کل کار و تعاون و امور اجتماعی استان خراسان و تعدادی از کار افرینان و تشکلات کارگری و همچنین مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا (ع) تشکیل گردید. همچنین مقرر گردید که پیشنهادات خود را جهت بهبود یافتن در واحد های تولیدی و برداشتن موانع سر راه تولید را به اداره کار اعلام نماید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید