1
2
3
تمرین رزمایش دفاع از مقر حساس و کلیدی کارخانجات.
همایش بصیرتی شرکت حداکثری در انتخابات و با حضور مدیران واحد های تولیدی و تشکلات کارگری با سخنرانی استاد دانشگاه دکتر عبداللهی فر از اساتید سازمان...
جلسه ی تخصصی کار افرینان با حضور سردار فرامندهی سپاه امام رضا (ع) و تعدادی از کار فرمایان واحد های تولیدی مشهد برگزار گردید. موضوع جلسه مشکلات تولید...
جلسه شورای عالی 97