1
2
3
رزمایش شیفت ایثار همزمان با سراسر کشور در استان خراسان رضوی در 28 واحد تولیدی با حضور قریب به 2000 کارگر بسیجی به انجام رسید.کارخانه چینی مقصود یکی...
رزمایش شیفت ایثار همزمان با سراسر کشور در استان خراسان رضوی در 28 واحد تولیدی با حضور قریب به 2000 کارگر بسیجی به انجام رسید.کارخانه چینی مقصود یکی...
رزمایش خدمت رسانی بسیج کارگری تحت عنوان شیفت ایثار در تاریخ 20شهریور 97 در 28 واحدتولیدی استان با شرکت قریب به 2000 کارگر بسیجی در سطح استان برگزار...
جلسه شورای عالی 97