10 آبان 1399 - 08:58
07 آبان 1399 - 09:52
05 آبان 1399 - 10:56
05 آبان 1399 - 10:28
17 شهريور 1399 - 11:14
16 شهريور 1399 - 11:22
20 بهمن 1398 - 10:38
بازدید ی توسط سردار نظری فرمانده سپاه استان و مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات از کارخانهسنگ بری مرمر واقع در شهرستان فریمان شهرک صنعتی کاویان در تاریخ 98/11/16 انجام گردید.
20 بهمن 1398 - 10:03
بازدید از کارخانه موادغذایی فود فود
بازدید ی توسط سردار نظری فرمانده سپاه استان و مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات از کارخانه موادغذایی فود فود واقع در شهرستان فریمان شهرک صنعتی کاویان در تاریخ 98/11/15 انجام گردید. لازم بذکر است که افتتاحیه این کارخانه نیز توسط سردار نظری انجام شد.

صفحات