1
2
3

جلسه با تشکل های کارگری وبا حضور مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان ومدیرآموزش سازمان فنی حرفه ای استان  در محل کانون بازنشستگاه تامین اجتماعی...

جلسه حلقه مربیان صالحین کارگری استان در محل اردوگاه ایت الله خامنه ای (طرقبه) در تاریخ 96/6/23 برگزار گردید.

اولین کارگاه توجیهی کارفرمایان با رویکرد بهبود روابط با کارگران در تاریخ 96/5/12 در محل سالن جلسات اداره کار با حضور 45 نفر از کارفرمایان و مدیران...