1
2
3
در تاریخ99/3/12 مسول محترم سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان جناب سرهنگ یزدانی و هیت همراه از شرکت آذین پارت خراسان رضوی (تولیدی مبل) بازدید به...
در تاریخ99/6/3 مسول محترم سازمان بسیج کارگران و کارنجات استان جناب سرهنگ یزدانی و هیت همراه با مدیر عامل محترم کارخانه ایران خودرو دیدار کردند که در...
درتاریخ99/5/14 سازمان بسیج کارگران و کارخانه جات خراسان رضوی با همکاریه کانون کارگری استان و کمیته امداد اقدام به ثبت نام از کارگران بیکار جهت تهیه و...
جلسه شورای عالی 97