1
2
3
جلسه با مدیر عامل کارخانه لبنی رضوی توسط جناب آقای رعیتی فرد مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور و جناب آقای یزدانی مسئول سازمان بسیج کارگران...
دوره توانمند سازی فرماندهان حوزه های بسیج کارگران و کارخانجات کشور در هتل نخل مشهد مقدس مهر ماه 98
بازدید از کارخانه لبنی رضوی توسط مربیان صالحین قشر در تاریخ 98/7/10
جلسه شورای عالی 97