1
2
3
در تاریخ99/8/18 با حضور حجت السلام پژمانفر ریئس کمیسیون اصل 90 و مسئول سازمان کارگران وکارخانجات سپاه امام رضا (ع) و اقای مهندس شجاعی مسول شرکت شهرک...
درتاریخ99/8/18بازدید حجت السلام پژمانفر نماینده مردم مشهد و ریس کمیسیون اصل 90 باحضور مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام رضا (ع) و اقای...
در تاریخ 99/7/14 جلسه ی ستاد تصهیل استان با حضور سردار فرماندهی سپاه امام رضا (ع) ومعاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی و مدیران کل استان و تعدادی از...
جلسه شورای عالی 97

اخبار بسیج کارگری