1
2
3
اجلاس سالانه شوراهای عالی بسیج کارگری استان متشکل از روسای شوراهای عالی کارگری شهرستان ها،مربیان صالحین قشر وفرماندهان حوزه های بسیج کارگری استان در...
رزمایش شیفت ایثار همزمان با سراسر کشور در استان خراسان رضوی در 28 واحد تولیدی با حضور قریب به 2000 کارگر بسیجی به انجام رسید.کارخانه چینی مقصود یکی...
رزمایش شیفت ایثار همزمان با سراسر کشور در استان خراسان رضوی در 28 واحد تولیدی با حضور قریب به 2000 کارگر بسیجی به انجام رسید.کارخانه چینی مقصود یکی...
جلسه شورای عالی 97