1
2
3

این بازدید توسط مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه امام رضا(ع) و تنی چند از مسئولین این سازمان در تاریخ 96/5/15 از محل کارخانه مهتاتوس چناران انجام...

مجمع شوراهای عالی کارگری استان در تاریخ 96/5/12 با حضور 45 نفر از اعضای مجمع متشکل از روسای شوراهای عالی شهرستان ها، اعضای شورای عالی استان و تنی...

جلسه سازمان بسیج کارگری استان با تنی چند از اعضای کمیسیون حمایت از سرمایه گذار در قوه قضاییه استان، قضات ناحیه 4 مشهد و با حضور دکتر بخشی محبی...