1
2
3

جلسه رییس سازمان بسیج کارگری و اعضای ستاد پایش سپاه امام رضا(ع) با معاونت محترم سازمان بازرسی کل استان خراسان رضوی جناب آقای جودی با موضوع بررسی...

این جلسه در تاریخ 96/3/16 در محل دفتر فروش کارخانه لامپ افروغ جهت عارضه یابی و بررسی مشکلات کارخانه برگزار گردید. ضمن بررسی مسائل، مقرر گردید شرکت...

اولین جلسه ستاد پایش سپاه امام رضا (ع) در تاریخ 96/3/10 در محل شرکت کارتن مشهد جهت عارضه یابی و بررسی مشکلات شرکت و اتخاذ راهکار اجرایی جهت حل...